رشته اقتصاد

گرایشات : صنعتی ، علوم اقتصاد ، توسعه ، تجارت الکترونیک ، بانکداری


دروس تخصصی : اقتصاد خرد میانه ، اقتصاد کلان میانه ، اقتصاد سنجی عمومی ، اقتصاد اسلامی ، ریاضیات برای اقتصاد ، اقتصاد ایران ، اقتصاد تولید ، سیاست های کشاورزی ، اقتصاد توسعه ، برنامه ریزی اقتصادی ، احتمال و استنباط آماری ، اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته ، تجارت بین و الملل، مالیه بین و الملل ،
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ، اقتصاد انرژی ، اقتصاد شهری ، اقتصاد منطقه ای ، تاریخ عقاید اقتصادی ، نظام های اقتصادی ، اقتصاد پولی ، اقتصاد مالی ، اقتصاد بخش عمومی ، پژوهش عملیاتی ، اقتصاد اسلامی ، ارزیابی طرح های اقتصادی ، روش شناسی و روش تحقیق علم اقتصاد ، اقتصاد محاسباتی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.