رشته امور گمرکی

گرایشات :مدیریت گمرک ، حمل و نقل گمرکی


دروس تخصصی : مبانی سازمان و مدیریت ، تحلیل رفتاری ، مدیریت مالی ، حسابداری صنعتی ، مدیریت منابع انسانی ، پژوهش عملیات ، مدیریت تولید ، حقوق و مقررات مدنی ، مبانی حقوقی رویه های گمرکی ، بازرگانی بین والملل ، سازمان ها و کنوانسیون های گمرکی بین و المللی ، اصول طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی ، آشنایی با فنون و رویه های نوین تجاری گمرکی ، پول و ارز بانکداری ، حقوق بازرگانی بین والملل ، بررسی تحلیلی موافقت نامه های گمرکی بین و المللی ، سازمان و وظایف گمرک ، مبانی تجارت خارجی ایران ، زبان تخصصی ، تخلفات و قاچاق گمرکی ، اصول بیمه ، بازاریابی بین والمللی ، سازمان های پولی و مالی بین و المللی ، سیاست بازرگانی ، سیستم خرید و انبار و توزیع

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.