رشته باستان شناسی

گرایشات :پیش از تاریخ ، دوران تاریخ ، تمدن و فرهنگ اسلامی ، مرمت 


دروس تخصصی : استخوان شناسی ، باستان شناسی پیش از تاریخ ایران ، ایران در آغاز شهر نشینی ، باستانشناسی ایلام دوره تاریخی ، باستانشناسی ایران در هزاره قبل از میلاد ، باستانشناسی ماد و هخامنشی ، پیش از تاریخ بین النهرین ، باستان سنجی ، صدر اسلام باستانشناسی و هنر ،تاریخ هنر خاور دور ، بین النهرین در دوران تاریخی ، حفاظت اشیاء باستانی ، باستان شناسی آسیای صغیر ، روش کاوش و بررسی آثار باستانی ،سکه شناسی، فلز کاری در دوران اسلامی ، کتاب آرائی ، باستانشناسي اشکانيان، تاریخ هنر قلمرو غربی اسلام ، تاریخ هنر نقاشی در ایران ،تکنیک و هنر سفالگری ، خواندن خطوط و کتیبه های اسلامی، باستانشناسی ساسانی ، شناخت تابلت و مهرها، باستانشناسی و هنر اسلامی قرن 5 تا 9، هنر یونان و روم، خطوط باستانی ایران، طراحی فنی 
، موزه داری، بررسی آثار تاریخی ایران اسلامی، طبقه بندی سفال، کاوش در محل، باستان شناسی و هنر اسلامی، خواندن متون باستانی به زبان خارجی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.