رشته تئاتر

گرایشات:ادبیات نمایشی،بازیگری،صحنه آرایی،کارگردانی

دروس تخصصی: بنیاد نمایش در غرب و شرق، مبانی کارگردانی، مبانی ادبیات نمایشی،تاریخ نمایش در ایران،بررسی تطبیقی نظریه های نمایش شرق و غرب،تاریخ نمایش در جهان،مبانی بازیگری،مبانی طراحی صحنه،مبانی نمایش عروسکی، 

آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر ایران ،فرهنگ و ادبیات عامه،فلسفه مقدماتی شرق،فلسفه مقدماتی غرب،آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر جهان،شناخت موسیقی،جامعه شناسی هنر،تمثیل شناسی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.