رشته جغرافیا

گرایشات: جغرافیای شهری ، آب و هواشناسی ، ژلو مورفولوژ،کارتوگرافی


دروس تخصصی: ژئومورفولوژی مناطق شهری ، نقشه و نمودارهای ژئومورفولوژی ، هیدرولوژی کاربردی ، کاربرد ژئودر برنامه ریزی شهری و روستایی ،تفسیر نقشه های توپوگرافی در زمین شناسی ، آبخیزداری ، جغرافیا قاره ها ، متون جغرافیا ، ژئومورفولوژی اقلیمی ، جغرافیا انسانی ایران ، زمین شناسی ایران ، مسائل جغرافیا مناطق خشک ایران ، حفاظت خاک ، جنگل و مرتع ، متون جغرافیای طبیعی ، نقشه برداری تکمیلی ، مبانی محیط زیست ، جغرافیا کواترنر ، جغرافیا ناحیه ای ایران

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.