رشته جهانگردی و گردشگری

گرایشات : مدیریت جهانگردی ، هتلداری ، مدیریت توریسم ، برنامه ریزی توسعه جهانگداری ،بازاریابی


دروس تخصصی : رفتار سازمانی ، تاریخ فرهنگ ایران ، قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی ، مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی ، شناخت صنایع دستی ایران ، جغرافیای جهانگردی ایران ،شناخت صنعت جهانگردی ، آداب سفر در اسلام ، زبان انگلیسی ، پژوهش عملیاتی در جهانگردی ، شناخت روحیات ملل ، مبانی مردم شناسی ، اقتصاد جهانگردی ، نقشه خوانی و آشنایی با نفشه ، جغرافیای جهانگردی عمومی ، گذراندن اوقات فراغت ، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران ، زبان دوم ، فرهنگ عامه ، زبان انگلیسی ـ مکالمه ، کار آموزی ، باستان شناسی ایران ، آ؛شنایی با موزه های ایران ،
فن راهنمایی ، برنامه ریزی توسعه جهانگردی ، برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی ، زبان انگلیسی ـمکاتبات انگلیسی ، آشنایی با سازمان های دولتی ایران ،هنر و معماری ایران ،امور مسافرت و صدور بلیط ،زبان انگلیسی تخصصی ، مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.