رشته حقوق

گرایشات :خصوصی ، جزا و جرم شناسی ، بین والملل ، تجارت بین و الملل ، خانواده ، محیط زیست ، ثبتی


دروس تخصصی :
حقوق اساسی ، حقوق و جزای عمومی ، حقوق بین و الملل عمومی ، حقوق سازمان های بین والمللی ، حقوق اداری ، اصول فقه ، متون فقه ، حقوق تجارت ، حقوق مدنی ، آیین دادرسی مدنی ،متون حقوقی به زیان خارجی ،آیین دادرسی کیفری ، کار تحقیقی ، حقوق بین والملل خصوصی ، جرم شناسی ، حقوق جزای اختصاصی ، قواعد فقه ، حقوق تطبیقی ، ادله اثبات دعوی ، حقوق کار ، پزشکی قانونی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.