رشته زبان و ادبیات فارسی

گرایشات : ادبیات تطبیقی،ادبیات مقاومت،ادبیات عرفانی،ادبیات حماسی

دروس تخصصی : عربی،متون نظم،متون نشر،آشنایی با علوم قرآن،زبان تخصصی،کلیات نقد ادبی،جریان شناسی شعر معاصر ایران،جریان شناسی نثر معاصر ایران،تاریخ ادبیات فارسی ،مبانی عرفان و تصوف،تاریخ ادبیات فارسی،تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی،سبک شناسی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.