رشته شهرسازی

گرایشات:برنامه ریزی شهری،مدیریت شهری

دروس تخصصی:برنامه ریزی منطقه ای ،برنامه ریزی،بافتهای فرسوده و تاریخی ،کارگاه شهرسازی،شناخت و تحلیل فضای شهری ،تاریخ شهر و شهرسازی در جهان،تاریخ شهرهای ایرانی و اسلامی،مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری ،مبانی و روشهای طراحی شهری،روش تحقیق در شهرسازی،مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری ،مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری،تاٰسیسات و زیر ساختهای شهری،مدلهای کمی در شهرسازی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.