رشته علوم سیاسی

گرایشات : علوم سیاسی ، مطالعات منطقه ، روابط بین و الملل ،برنامه ریزی و رفاه و تعاون اجتماعی ، مردم شناسی


دروس تخصصی :
مبانی علم سیاست ، مبانی علم حقوق ، مبانی علم اقتصاد ، مبانی جامعه شناسی ، حقوق اساسی روش تحقیق در علوم سیاسی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام ( مستند به متون اسلامی ) ، حقوق بین والملل اسلامی ، نظام سیاسی و دولت در اسلام ، اندیشههای سیاسی در اسلام و ایران ، جنبش های اسلامی و معاصر ، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ، انقلاب اسلامی ایران ، حقوق بین والملل خصوصی ، تئوری های انقلاب ، شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم ، نوسازی و دگرگونی سیاسی ، جامعه شناسی سیاسی ، سیاست های خارجی قدرت های بزرگ مسائل نظامی و استراتژیک معاصر ، تاریخ تحول دولت در اسلام ، متون سیاسی به زبان خارجی ، مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران ، حقوق اداری ( کلیات و ایران ) ، روابط بین و الملل از 1871 تا 1947 ، سازمان های بین والمللی ، تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب ، اندیشه های سیاسی در قرن 20 ، دیپلماسی و رفتار سیاسی اسلام ، حقوق بین والملل عمومی ، فن دیپلماسی و آداب کنسولی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.