رشته فرش

گرایشات:طراحی،مرمت تکمیل،رنگرزی

دروس تخصصی: سیر تحول نقش در هنر ایران، طراحی سنتی، طراحی فرش، شناخت طرح و نقش فرش ایران، شناخت طرح و نقش گلیم، طراحی گلیم، بافت گلیم، بافت فرش، شیمی کاربردی فرش، علوم الیاف، رنگرزی شیمیایی، رنگرزی سنتی، حفاظت و مرمت فرش، رنگ و نقطه نقشه فرش، تاریخ فرش ایران، تاریخ فرش جهان، پژوهش در فرش، موزه داری فرش، کنترل کیفیت در فرش، مدیریت تولید فرش، اقتصاد فرش، شناخت بازارهای جهانی فرش، ارزیابی و ارزشیابی فرش

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.