رشته فلسفه

گرایشات : فلسفه اسلامی ، فلسفه غرب

دروس تخصصی : منطق قدیم ، منتخب متون کلامی و فلسفی، علم کلام ، فلسفه اخلاق در تفکر غربی ، عرفان نظری ، تاریخ فلسفه قرون وسطی تا رنسانس ، تاریخ فلسفه از کانت تا نیمه دوم قرن نوزدهم ،فلسفه معاصر و مکاتب جدید قرن بیستم ،متون فلسفی به زبان عربی ، فلسفه علوم ، منطق جدید ، تاریخ فلسفه اسلامی ، فلسفه اسلامی ، اخلاق در تفکر ،تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم ، تاریخ فلسفه جدید و معاصر ، متون فلسفی به زبان خارجی ، متافیزیک در غرب ، تاریخ علم ،زیبا شناسی و فلسفه هنر ، فلسفه سیاست ، تفکر در شرق آسیا ، عربی ، فلسفه تعلیم و تربیت ، علم اصول ، علم کلام ، شناخت ادیان ، فلسفه تاریخ ، عرفان عملی ، فلسفه تطبیقی ، اصطلاح شناسی فلسفی ، جامعه شناسی ، منتخب متون و کلام فلسفی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.