رشته فیزیک

گرایشات: اتمی مولکولی ـ هسته ای ـ حالت جامد ـ هواشناسی ـ اختر فیزیک

دروس تخصصی:فیزیک جدید1ـ آز فیزیک جدید ـ مکانیک تحلیلی 1ـ ترمودینامیک و مکانیک آماری ـ ریاضی فیزیک 1ـ الکترومغناطیس 1- مکانیک کوآنتمی ـ اپتیک ـ آز اپتیک

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.