رشته مهندسی صنایع

گرایشات: برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها‌ ـ تولید صنعتی ـ ایمنی صنعتی ـ تکنولوژی صنعتی ـ میدیریت پروژه ـ سیستم های مالی ـ زنجیره تامین و لجستیک ـ مدیریت نوآوری

دروس تخصصی : اقتصاد عمومی ـ اصول حسابداری و هزینه یابی ـ ارزیابی کار و زمان ـ کنترل کیفیت آماری جبر خطی ـ تحقیق در عملیات ـ اصول مدیریت و تئوری سازمان

اقتصاد مهندسی ـ علم مواد ـ اصول شبیه سازی ـبرنامه ریزی تولید ـ روش های تولید ـ برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها ـ مبانی مهندسی برق ـ استاتیک و مقاومت مصالح

آز مبانی برق ـ نقشه صنعتی ـ آمار مهندسی ـطرح ریزی واحدهای صنعتی ـ مدیریت کنترل پروژه.

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.