رشته کتابداری

گرایشات مدیریت اطلاعات ، علم سنجی ، مدیریت کتابخانه ـ مدیریت دانش


دروس تخصصی : مقدمه ای بر کتابداری و اطلاع رسانی ، فراهم آوری و توسعه مجموعه ، سازماندهی ، مرجع شناسی عمومی ، آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای ، سازماندهی رایانه ای منابع ، مرجع شناسی تخصصی ، آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ، ساختمان و تجهیزات کتابخانه ، مدیریت نشریات ادواری ، اصول کار مرجع ،نمایه سازی کتاب ، آشنایی با مدیریت دانش ، طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها ، کتابخانه و توسعه پایدار ، مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ، تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی ، آشنایی با علم سنجی ، مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان ،
مبانی روش های آموزش سواد اطلاعاتی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.