دپارتمان زبان

1. رشته زبان و ادبیات فارسی 

گرایشات : ادبیات تطبیقی،ادبیات مقاومت،ادبیات عرفانی،ادبیات حماسی

دروس تخصصی : عربی،متون نظم،متون نشر،آشنایی با علوم قرآن،زبان تخصصی،کلیات نقد ادبی،جریان شناسی شعر معاصر ایران،جریان شناسی نثر معاصر ایران،تاریخ ادبیات فارسی ،مبانی عرفان و تصوف،تاریخ ادبیات فارسی،تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی،سبک شناسی

 

2. رشته زبان های خارجی 

گرایشات:آموزش،مترجمی،ادبیات،

دروس تخصصی:آشنایی با ادبیات معاصر،بررسی آثار ترجمه شده اسلامی،بررسی مقابله ای ساخت جمله،ترجمه انفرادي،ترجمه پيشرفته ،         ترجمه شفاهي ،ترجمه متون ادبي،‌ ترجمه متون سياسي، ترجمه متون مطبوعاتي،ترجمه مكاتبات اسناد، ترجمه نوار و فيلم، ساخت زبان فارسي، نگارش فارسي، واژه شناسي

 

 

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.